privacy

Deze website is eigendom van ImmoH2OME bvba
Gelegen te 2030 Antwerpen, Boterhamvaartweg 2
Telefoon: 0032 3 369 48 48
E-mail: info@immoh2o.be        

Ondernemingsnummer: BTW BE 0533 773 281

De toezichthoudende autoriteit: BIV
BIV nummer Mevrouw Liliana Heirman BIV 507748

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ImmoH2OME bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ImmoH2OME bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ImmoH2OME bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Noch ImmoH2OME bvba, noch mediapartners kan aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren op ons e-mailadres: info@immoh2o.be.

De inhoud van de website www.immoh2o.be kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de website van ImmoH2OME bvba betrouwbare en regelmatig geüpdatete vastgoedfiches ter beschikking te stellen.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ImmoH2OME bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ImmoH2OME BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacy Statement

ImmoH2OME bvba verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Welke gegevens registreren wij?

Wij registreren,bij contactnames uw naam, voornaam, adres, telefoon, gsm-nr, fax, e-mail adres.
Deze gegevens worden beheerd volgens de regelgeving die vanaf 25 mei 2018 in voege gaat, met name volgens de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

We hebben uw persoonlijke gegevens nodig:

Om op uw aanvraag te kunnen antwoorden.

Om u eventueel te informeren over nieuwe panden.

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

·       Toegang of wijziging door onbevoegden

·       Onjuist gebruik of bekendmaking

·       Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

·       Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.

We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?

De zaakvoerders van ImmoH2OME bvba zijn verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@immoh2o.be

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart - naar onderstaand adres:

ImmoH2OME bvba
Boterhamvaartweg 2
2030 Antwerpen

Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben.

Algemene informatie

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie:

·       De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001.

·       De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy.

·       VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.

 

BIV 507748 erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV en aan de BIV-Plichtenleer - zie www.biv.be
Toezichthoudenden autoriteit: Beroepsinstituur van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons